การเข้ารับการรักษา

ฉันควรเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังเมื่อไหร่?

หากคุณคิดว่าคุณสูญเสียการได้ยินและอาจได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยฟัง คุณควรเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหู คอ จมูก (ENT Doctor) หรือนักแก้ไขการได้ยิน เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน นักแก้ไขการได้ยินจะตรวจวินิจฉัยหาระดับการสูญเสียการได้ยินและแนะนำแนวทางในการช่วยเหลือรวมถึงอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินของคุณ

*นักแก้ไขการได้ยินที่ได้รับการรับรองในประเทศไทยจำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

เราเชื่อมั่นว่าเครื่องช่วยฟังจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคุณ เรายินดีให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน:

  • หากคุณกังวลว่ามีอาการสูญเสียการได้ยิน โปรดนัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากนักแก้ไขการได้ยินของเรา หรือเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย
  • นักแก้ไขการได้ยินจะตรวจการได้ยินให้คุณด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานสากล
  • เราจะทำการทดสอบระดับการได้ยินของคุณด้วยการใช้เสียงบริสุทธ์ิ (pure tone) ที่ระดับความดังต่างๆ กันและทดสอบการเข้าใจคำพูด จากนั้นจะเขียนผลลงในกราฟแสดงระดับการได้ยิน จากผลการได้ยินนี้จะทำให้คุณทราบถึงระดับการสูญเสียการได้ยินของหูแต่ละข้าง หากผลตรวจระดับการได้ยินของคุณมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด เราจะส่งตัวคุณไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหูเพื่อรับการรักษาต่อไป และหากระดับการได้ยินของคุณสามารถได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยฟัง นักแก้ไขการได้ยินจะให้คำแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับการทำงานและเทคโนโลยีของเครื่องช่วยฟังรุ่นต่างๆ ที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินและรูปแบบการใช้งานของคุณ

    ในระหว่างการตรวจประเมินการใช้เครื่องช่วยฟัง คุณจะได้ทดลองเครื่องช่วยฟังรุ่นต่างๆ ที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินของคุณ โดยพิจารณาเลือกจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับการได้ยินของคุณ รูปแบบการใช้งาน สรีระของหู และความชอบ นอกเหนือจากการให้คำแนะนำในการเลือกใช้เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมแล้ว นักตรวจการได้ยินจะให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ

    หากคุณต้องการอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพิ่มเติม เราสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ระบบ FM และรีโมตคอนโทรล