การฝึกพูดด้วยทักษะการฟัง

การฝึกพูดด้วยการใช้ทักษะการฟัง (AVT)

การฝึกพูดด้วยการใช้ทักษะการฟัง หรือ AVT คือโปรแกรมเฉพาะที่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินในทุกกลุ่มอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาและการพูดให้มากที่สุด