บริการด้านเครื่องช่วยฟัง

ประเมินและทดลองเครื่องช่วยฟัง

การทดลองเครื่องที่ประสบความสำเร็จนั้นมีความสำคัญมากกว่าแค่การเลือกเครื่องช่วยฟังทั่วๆ ไป เพราะการทดลองเครื่องช่วยฟังจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างควบคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นระดับกำลังขยายเสียงที่เหมาะสมกับผู้ใช้ ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันและฟังก์ชั่นการใช้งานที่จำเป็นในแต่ละคน รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาเครื่อง เป็นต้น และเนื่องจาก hearLIFE ไม่มีนโยบายการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์หรืออินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุผลที่ผู้ใช้จะต้องผ่านการตรวจประเมินการได้ยินตามข้อบ่งใช้เครื่องช่วยฟังเพื่อให้มีความเหมาะสมสูงสุดกับผู้ใช้แต่ละราย นอกจากนี้ hearLIFE ยังให้คำแนะนำในการเลือกใช้เครื่องช่วยฟังที่มีความหลากหลายทั้งยี่ห้อ สไตล์การใช้งาน ระดับเทคโนโลยี และราคาได้อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละรายอีกด้วย

การประเมินความเหมาะสมสำหรับการใช้เครื่องช่วยฟัง มีดังนี้

  • การตรวจการได้ยิน
  • การตรวจความสามารถในการฟังคำพูด
  • การประเมินการฟังเสียงสิ่งแวดล้อม ความต้องการในชีวิตประจำวัน และความคาดหวังของผู้ใช้
  • การทดลองเครื่อง
  • การตรวจการได้ยินขณะใช้เครื่อง
  • การบริการด้านพิมพ์หู (สำหรับผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง)