การตรวจประเมินการได้ยิน

Pure Tone Audiometry

Pure Tone Audiometry คือ มาตรฐานสูงสุดที่ได้รับการยอมรับสำหรับการตรวจประเมินการได้ยิน และใช้สำหรับระบุความสามารถทางการได้ยินเฉพาะความถี่ ดังนั้นจึงให้ข้อมูลสำหรับการวินิจฉัยทางการได้ยินและแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม

เนื่องจาก Pure Tone Audiometry เป็นการวัดพฤติกรรมทางการได้ยิน ดังนั้นการเก็บข้อมูลในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ จะแนะนำให้ทำแบบทดสอบอื่นแทน